ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΚ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

                                           _______

ΑΡΘΡΟ 1ο ) ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ:
    Ιδρύεται Ένωση Επαγγελματικών Σωματείων με την επωνυμία ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΟ-ΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και έδρα τη Μυτιλήνη.
ΑΡΘΡΟ 2ο ) Σ Κ Ο Π Ο Ι:
   Σκοποί του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, είναι:
1)Να συνενώνει στη δύναμή του όλα ανεξαίρετα τα εργασιακά Σωματεία των εργατοϋπαλλήλων, που έχουν έδρα τους νομού Λέσβου, για την μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του.
2)Να επιδιώκει την ενοποίηση όλων των εργατοϋπαλληλικών Σωματείων του αυτού κλάδου σε ένα ενιαίο Σωματείο.
3)Να ενισχύσει την πνευματική και κοινωνική ανύψωση των εργατών και υπαλλήλων της περιφέρειάς του και να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους. Να αγωνίζεται για την προάσπιση και διεύρυνση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
4)Να φροντίζει για την επέκταση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και για την επίβλεψη της εφαρμογής της.
5)Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα εργατικά και κοινωνικά ζητήματα. Να οργανώνει, καθοδηγεί και συντονίζει τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων για την επίλυση των προβλημάτων, για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης τους.
6)Να διαφωτίζει τους εργαζόμενους της περιφερείας του, για τον ιστορικό τους ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, για την ανάπτυξη αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όλης της χώρας και του εξωτερικού.
ΑΡΘΡΟ 3ο) Μ Ε Σ Α:
 Την πραγματοποίηση των παρακάτω σκοπών το Π.Ε.Κ. επιδιώκει:
1)Με την οργάνωση όλων των εργατών και υπαλλήλων της περιφέρειάς του, σε Σωματεία και την ανάπτυξη συνείδησης επαγγελματικής και συνδικαλιστικής.
2)Με τη βοήθεια προς τα εντεταλμένα όργανα, για την εφαρμογή των εργατικών νόμων, των συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων.
3)Με την ίδρυση προμηθευτικών, καταναλωτικών, παραγωγικών και οικοδομικών συνεταιρισμών για τα μέλη του.
4)Με την παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη του, οργανώνοντας εκδρομές, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κάθε μορφής τέχνη, γιορτές κ.λπ.
5)Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε οργανώσεις μέλη του.
6)Με την δημιουργία εργατικών αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων λεσχών, με την οικονομική και ηθική βοήθεια του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, όπως και με την έκδοση δικής του εφημερίδας.
7)Με την ίδρυση και λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων, παιδικών και βρεφικών σταθμών.
8)Παίρνοντας κάθε μέτρο που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιμο και πρόσφορο από τη διοίκησή του, για τη συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών των οργανώσεών του, καθώς και για την σωματική και αθλητική αγωγή των ίδιων και των παιδιών τους.
9)Εκπροσωπώντας τα μέλη του, τις εργατικής και υπαλληλικές οργανώσεις σε όλα τα συλλογικά όργανα της διοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής, στα διαιτητικά και ασφαλιστικά δικαστήρια.
10)Με τη μελέτη, τη συνεργασία κα την αξιοποίηση της πείρας των Διεθνών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
11)Το Π.Ε.Κ. βασισμένο στις αρχές του ταξικού δημοκρατικού συνδικαλισμού, διασφαλίζει την πλήρη αυτοτέλεια και ελευθερία των οργανώσεών του.
12)Το Π.Ε.Κ. διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες και την Κυβέρνηση. Έχει το δικαίωμα να απαντάει θετικά ή αρνητικά σε πιθανές εκκλήσεις και θέσεις άλλων οργανώσεων ή κλάδων, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων.
ΑΡΘΡΟ 4ο):
Το Π.Ε.Κ. είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με απόφαση του Συνεδρίου του. Με απόφαση του ίδιου οργάνου και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, μπορεί να αποχωρήσει.
ΑΡΘΡΟ 5ο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:
    Το Π.Ε.Κ. συγκροτείται από τα εργατοϋπαλληλικά Σωματεία της περιφέρειας του, καθώς και τα συνταξιουχικά σωματεία των εργατοϋπαλλήλων, σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές διατάξεις. Τα σωματεία-μέλη αποδέχονται τις αρχές του και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό.
   Στη δύναμη του Π.Ε.Κ. μπορούν να συμπεριληφθούν και Σωματειακά Παραρτήματα (τμήματα) Πανελληνίων Σωματείων ή Συλλόγων, όπως Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Τραπεζών κ.λπ., που βρίσκονται στην περιφέρεια του Εργατικού Κέντρου, είτε σαν παραρτήματα που καλύπτουν την περιοχή Νομού Λέσβου, είτε καλύπτουν εργοστάσια ή επιχειρήσεις της περιοχής (Νομού). Τα τμήματα αυτά συμμετέχουν με τα ίδια δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 6ο) ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ:
1.Για την προσχώρηση των Σωματείων στο Π.Ε.Κ. απαιτούνται:
α)΄Εγγραφη αίτηση, που θα αναφέρει τον ακριβή αριθμό των γραμμένων μελών του στα μητρώα του και των ταμειακά εντάξει μέχρι την ημέρα της υποβολής της αίτησης.
β) Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, κατά την οποία διαβάστηκε το παρόν καταστατικό και η Γενική Συνέλευση με βάση αυτό, αποφάσισε να προσχωρήσει στο Π.Ε.Κ.
γ) Κατάσταση που θα αναφέρει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τις αρμοδιότητές τους.
δ) Πρακτικό των τελευταίων αρχαιρεσιών του Σωματείου, υπογραμμένο από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
ε) Αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου, εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.
2.Η διοίκηση του Π.Ε.Κ. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση την αίτηση και την απόφασή της τη γνωστοποιεί αμέσως, έγγραφα στο ενδιαφερόμενο Σωματείο. Η απορριπτική απόφαση τίθεται υπ’ όψη του Συνεδρίου που αποφαίνεται οριστικά πάνω στο θέμα, μετά από προσφυγή του Σωματείου, την οποία υποχρεούται να φέρει στο Συνέδριο η Διοίκηση.
Το Σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να προσφύγει στα αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια.
3.Σωματείο που προέρχεται  από τη δύναμη άλλου Εργατικού Κέντρου γράφεται στη δύναμη του Π.Ε.Κ., εφόσον έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι αντιπρόσωποί του όμως μπορούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο του εφόσον εκλέχτηκαν μετά την εγγραφή.
ΑΡΘΡΟ 7ο) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:
   Η αποχώρηση κάθε Σωματείου-μέλους από τη δύναμη του Π.Ε.Κ. είναι ελεύθερη και  αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του, κατά τον ίδιο τρόπο
που έγινε και η προσχώρηση. Την απόφαση αυτή τη γνωστοποιεί το Δ.Σ. του Σωματείου στη διοίκηση του Π.Ε.Κ. με έγγραφό του, συνοδευόμενο από αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
   Η διοίκηση του Π.Ε.Κ., μόλις παραλάβει τα παραπάνω (απόφαση και πρακτικό) είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη διαγραφή του Σωματείου από το Π.Ε.Κ., κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
ΑΡΘΡΟ 8ο) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:
Οι οργανώσεις που απαρτίζουν το Π.Ε.Κ., είναι υποχρεωμένες:
1.Να συμμορφώνονται και να τηρούν το καταστατικό του Π.Ε.Κ.
2.Να εκτελούν τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της διοίκησης.
3.Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Π.Ε.Κ., σύμφωνα με το σύστημα είσπραξης που υποδείχνεται από τη διοίκηση του Π.Ε.Κ. Η καθυστέρηση των συνδρομών πέρα από ένα χρόνο, στερεί το Σωματείο από τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.
4.Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη διοίκηση του Π.Ε.Κ. έγγραφη έκθεση της διοικητικής και ταμειακής τους κατάστασης και της αριθμητικής τους δύναμης.
ΑΡΘΡΟ 9ο) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ:
   Οι οργανώσεις που απαρτίζουν το Π.Ε.Κ., έχουν το δικαίωμα, εφόσον τηρούν το παρόν Καταστατικό και είναι οικονομικά εντάξει με τις συνδρομές τους:
1.Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στα συνέδρια (Γ.Σ.), εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, να ασκούν τον έλεγχο στη διοίκηση και να αξιώνουν την εφαρμογή των αποφάσεων των συνεδρίων και των σκοπών του Π.Ε.Κ.
2.Να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους τα όργανα του Π.Ε.Κ. και να εκλέγονται σ’ αυτά.
3.Να ζητούν την υλική και ηθική ενίσχυση από το Π.Ε.Κ., για την ικανοποίηση των συμφερόντων τους, καθώς επίσης και τη νομική τους προστασία.
ΑΡΘΡΟ 10ο) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ:
   Η διοίκηση του Π.Ε.Κ., μπορεί να επιβάλλει με απόφασή της στις διοικήσεις Σωματείων-μελών της, την πειθαρχική ποινή της σύστασης ή επίπληξης, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Όταν αδικαιολόγητα καθυστερούν τις μηνιάτικες συνδρομές τους.
β)Όταν καθυστερούν, την κατά έτος υποβολή έκθεσης της Διοικητικής και Ταμειακής κατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ:
1.Διαγράφονται από τη δύναμη του Π.Ε.Κ. οι οργανώσεις εκείνες, που οι διοικήσεις τους καθυστερούν την καταβολή των συνδρομών προς το Π.Ε.Κ. πάνω από ένα χρόνο, αδικαιολόγητα. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της διοίκησης του Π.Ε.Κ. Η οργάνωση επανεγράφεται αφού πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές της.
2.Διαγράφονται επίσης οι οργανώσεις εκείνες που αντιστρατεύονται συστηματικά τους σκοπούς του Π.Ε.Κ. και γενικότερα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η διαγραφή για το λόγο αυτό, γίνεται με απόφαση του Συνεδρίου του Π.Ε.Κ. και εισήγηση της διοίκησης και αφού προηγούμενα η διοίκηση καλέσει την οργάνωση σε απολογία.
3.Δεν διαγράφονται οργανώσεις που δεν συμμετείχαν σε δυο συνεχόμενα συνέδρια και μόνο γι΄αυτό το λόγο.
ΑΡΘΡΟ 12ο) ΠΟΡΟΙ:
1.Πόροι του Π.Ε.Κ., είναι:
α)Το δικαίωμα εγγραφής του μέλους ορίζεται σε 20 ευρώ, η δε μηνιάτικη συνδρομή των σωματείων-μελών ορίζεται ανά ψηφίσαν μέλος, εξίσου για όλα τα σωματεία. Αναπροσαρμόζονται δε, κάθε τριετία.
β)Τα έσοδα (τόκοι, πρόσοδοι) από την περιουσία του Π.Ε.Κ.
γ)Τυχόν δωρεές, κληρονομιές ή άλλες οικονομικές παροχές, που γίνονται προς το Π.Ε.Κ., χωρίς δέσμευσή του, που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του.
δ)Το Π.Ε.Κ. διεκδικεί τη χρηματοδότησή του, από οποιοδήποτε Οργανισμό, που ενισχύεται με χρήματα των εργαζομένων, π.χ. Εργατική Εστία και όσο διαρκεί η χρηματοδότηση.
2.Η διοίκηση του Π.Ε.Κ., στην πρώτη συνεδρίαση της μετά τη συγκρότηση σε σώμα και με πρώτο θέμα, θα ορίζει το ύψος της συνδρομής και εγγραφής των σωματείων μελών προς το Π.Ε.Κ.
ΑΡΘΡΟ 13ο) ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
   Όργανα του Π.Ε.Κ. είναι:
1.Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών του, που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό σώμα του.
2.Η 11μελής Διοίκησή του.
3.Η 5μελής Εκτελεστική Επιτροπή.
4.Η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, σαν όργανο οικονομικού ελέγχου.
ΑΡΘΡΟ 14ο) ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Γ.Σ.) ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:
1.Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων-μελών του Π.Ε.Κ., η δε αντιπροσώπευση γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες από τα οικονομικά εντάξει μέλη τους.
2.Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του, κατά την εκλογή των αντιπροσώπων.
3.Μέτρο για την αντιπροσώπευση είναι το 25 και αντιστοιχεί σε 1 αντιπρόσωπο, ισχύει δε για όλο τον αριθμό της δύναμης των ψηφισάντων. Σε περίπτωση δε κλάσματος που υπερβαίνει το 1/2 υπολογίζεται σαν ολόκληρη μονάδα.
  Η νέα διοίκηση που θα εκλέγεται, στην πρώτη συνεδρίασή της με υπ’ αρίθμ θέμα 2ο θα καθορίζει το μέτρο αντιπροσώπευσης των σωματείων για το επόμενο συνέδριο.
4.Για τη συμμετοχή στα Συνέδρια (Γ.Σ.) πρέπει το σωματείο να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Π.Ε.Κ., που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από κείνο που διεξάγεται το Συνέδριο.
ΑΡΘΡΟ 15ο):
1.Οι αντιπρόσωποι των σωματείων και οι αναπληρωματικοί, εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των μελών των Σωματείων με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου.
Η θητεία τους διαρκεί, μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες του Σωματείου για την ανάδειξη οργάνων.
  Σε περίπτωση παραίτησης της διοίκησης του Σωματείου, ή καθαίρεσής της για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία των αντιπροσώπων ισχύει μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες.
2.Μετά τις αρχαιρεσίες των σωματείων, υποβάλλονται στη διοίκηση του Π.Ε.Κ. τα πρακτικά αρχαιρεσιών, η απόφαση επιλογής Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από το Νόμο.
3.Αντικαθίστανται από τους νόμιμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με το Πρακτικό Ανακήρυξης της Εφορευτικής Επιτροπής οι αντιπρόσωποι:
α) που σύμφωνα με το Καταστατικό της οργάνωσής τους, έχασαν την ιδιότητα του μέλους των σωματείων, που εκπροσωπούν.
β) που αποδεδειγμένα υπόβαλαν την παραίτησή τους από το αξίωμα του αντιπροσώπου, προς το αρμόδιο όργανο της οργάνωσής τους, ή ανακλήθηκαν νόμιμα απ’ αυτή.
Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός, εφόσον αυτό είναι δυνατό, γίνεται σχετική συμπληρωματική εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης, για την κάλυψη της θέσης αντιπροσώπου, για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας.
ΑΡΘΡΟ 16ο):
1.Το Συνέδριο (Γ.Σ.) των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο Όργανο του Π.Ε.Κ., επιλαμβάνεται δε όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με τον Οργανισμό του Π.Ε.Κ., δηλαδή:
α) Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων της Διοίκησης.
β) Εγκρίνει, ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.
γ) Εκλέγει από τους αντιπροσώπους την 11μελή Διοίκηση του Π.Ε.Κ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους για τη ΓΣΕΕ και την Εφορευτική Επιτροπή.
δ) Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το παρόν Καταστατικό.
ε) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τη δράση του Π.Ε.Κ. και των Σωματείων της δύναμής του.
στ) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό.
2.Το Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων (Γ.Σ.) συγκαλείται κάθε χρόνο το πολύ μέσα στο τρίμηνο από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έγγραφη
πρόσκληση της διοίκησης προς τους αντιπροσώπους, τουλάχιστον 15 μέρες πριν τη σύγκλισή του. Κατά το Συνέδριο αυτό μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο των μελών:
α)Ο Διοικητικός Απολογισμός Διοίκησης.
β)Ο Οικονομικός Απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο Προϋπολογισμός του επόμενου.
γ) Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.
δ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από τη διοίκηση.
3. Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η διοίκηση του Π.Ε.Κ., με απόφασή της ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει
Σωματείων-Μελών, ή το 1/3 των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει μελών του, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., που θα αναφέρει και τα θέματα για συζήτηση. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει το Συνέδριο μέσα σ’ ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.
4.Στο Συνέδριο μπορεί να προσκληθεί από τη διοίκηση του Π.Ε.Κ. και να παρακολουθήσει ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου, που ορίζονται κάθε φορά με έγγραφο υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 17ο ):
1.Το Συνέδριο (Γ.Σ.) βρίσκεται σε απαρτία:
α)Όταν παραβρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των σωματείων, που είναι οικονομικά εντάξει προς το Π.Ε.Κ. και έχουν δικαίωμα ψήφου.
β)Αν (κατά την πρώτη συγκρότηση) δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέο με το ίδια θέματα, αφού περάσουν 3 το λιγότερο μέρες και μέσα σε 10 μέρες το πολύ από το πρώτο συνέδριο. Σ’ αυτό το Συνέδριο για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παραβρίσκονται το 1/4 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τα ανωτέρω.
γ)Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέο μέσα σε 8 το πολύ μέρες, όπου πρέπει να παραβρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν κατά τα ανωτέρω δικαίωμα ψήφου.
δ)Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στο Συνέδριο, δεν μπορεί να συγκληθεί για το ίδιο θέμα νέο, πριν περάσει ένας μήνας. Αν μετά την παρέλευση του μήνα συγκληθεί νέο Συνέδριο, με τα ίδια θέματα, τότε θεωρείται σαν πρώτο και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.
2.Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις αρχαιρεσίες.
3.Αποκλείονται από το Συνέδριο (Γ.Σ.) οι αντιπρόσωποι Σωματείων-μελών, που καθυστερούν τις συνδρομές τους και δεν τακτοποιούνται οικονομικά, μέχρι την προηγούμενη μέρα από το Συνέδριο.
4.Αν πρόκειται για διάλυση του Π.Ε.Κ. ή τροποποίηση του Καταστατικού, συγκαλείται ειδικό Συνέδριο, που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες τους μισούς (1/2) συν ένας τουλάχιστον αντιπροσώπους των Σωματείων-μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
5.Η περιουσία του Π.Ε.Κ., σε περίπτωση διάλυσης, περιέχεται στη ΓΣΕΕ, εκτός και αν το συνέδριο του Π.Ε.Κ. αποφασίσει διαφορετικά.
6.Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κηρύσσει ο Πρόεδρος του Π.Ε.Κ., μέχρις ότου εκλεγεί το Προεδρείο του Συνεδρίου αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, το οποίο και προεδρεύει στο Συνέδριο.
ΑΡΘΡΟ 18ο) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
   Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ και Αντιπροσώπων για τα διάφορα άλλα όργανα, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια με το σύστημα της απλής αναλογικής.
1.Στο αρχαιρεσιακό Συνέδριο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία Εφορευτική Επιτροπή από 3 μέλη, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
2.Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους, ή μεμονωμένα με αυτοτελή ψηφοδέλτια. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του αριθμού των οργάνων και να μην έχει λιγότερους του 1/3 κάθε οργάνου.
3.Ο συνδυασμός υποβάλλεται στη διοίκηση του Π.Ε.Κ. τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, με έγγραφη κοινή δήλωση-αίτηση, υπογραμμένη από όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος σ΄αυτόν. Η αίτηση-δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμα τους, το Σωματείο από το οποίο προέρχονται και το συλλογικό όργανο για το οποίο είναι υποψήφιοι. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος υποβάλλει στην διοίκηση αίτηση κατά τον ίδιο τρόπο. Η διοίκηση τουλάχιστον 3 μέρες πριν τις αρχαιρεσίες ανακοινώνει τους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς, με πρακτικό που τοιχοκολλάει στα γραφεία του Π.Ε.Κ.
4.Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
5.Κατά τις αρχαιρεσίες πρέπει να παραβρίσκεται ένας Δικαστικός Αντιπρόσωπος, που ορίζεται μετά από αίτηση της Διοίκησης από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας του Π.Ε.Κ., ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 19ο ):
1.Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου δημοσίου εγγράφου του ψηφοφόρου και την κάρτα του αντιπροσώπου που τυπώνει η Διοίκηση. Η Εφορευτική Επιτροπή κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός συνδικαλιστικού εκλογικού βιβλιαρίου και μέχρι της
έκδοσής του, ο αριθμός του ατομικού του βιβλιαρίου υγείας και ο αριθμός ταυτότητας του. Το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο (που είναι ο Δικαστικός) και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τους παριστάμενους αντιπροσώπους των υποψηφίων.
2.Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή  δικαιούνται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού, που ορίζεται από τον συνδυασμό και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.
3.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους. Η ακυρότητα κρίνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.
4.Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί, ή ο αριθμός των αντιπροσώπων, καθώς επίσης και τα ισάριθμα σε κάθε περίπτωση αναπληρωματικά μέλη, κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψήφιους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη κατά το σύστημα της Απλής Αναλογικής.
5.Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας συνδυασμός, ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα.
ΑΡΘΡΟ 20ο):
   Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου.
ΑΡΘΡΟ 21ο):
  Το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο, παραδίδει μέσα σε 8 μέρες στο νέο, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Π.Ε.Κ., για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 22ο):
1.Το Π.Ε.Κ. διοικείται από 11μελή διοίκηση, που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων των Σωματείων.
2.Η διοίκηση συγκαλείται μέσα σε 8 μέρες από την εκλογή της, από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και σε άρνηση του από οποιονδήποτε σύμβουλο και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε με μυστική ψηφοφορία την Εκτελεστική Επιτροπή και το Προεδρείο.
3.Τα μέλη της διοίκησης είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Συνεδρίων.
4.Η διοίκηση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά τον μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, έκτακτα δε από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα, όταν παραστεί ανάγκη, ή το ζητήσει έγγραφα το 1/4 των συμβούλων γράφοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε αυτή συγκαλείται το αργότερο σε 8 μέρες.
5.Η διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, παραβρίσκεται δε απαραίτητα, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
6.Η ανάκληση μέλους της διοίκησης, ή ολόκληρου του οργάνου, γίνεται μόνο από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων.
7.Η απώλεια της ιδιότητας του αντιπροσώπου σε μέλος της διοίκησης του Π.Ε.Κ., δεν το στερεί από το αξίωμα που έχει.
ΑΡΘΡΟ 23ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
  Η διοίκηση είναι το εκτελεστικό όργανο του Π.Ε.Κ. και έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα, εκτός από τα ειδικότερα που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
1.Εκτελεί τις αποφάσεις των συνεδρίων των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της δύναμης του Π.Ε.Κ.
2.Εφαρμόζει το Καταστατικό, φροντίζει για όλα τα ζητήματα των σωματείων, συντάσσει τη Διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα και την ταμειακή λογοδοσία δια του Ταμία και τις υποβάλλει στο Συνέδριο, προσλαμβάνει και απολύει τους έμμισθους υπαλλήλους του Π.Ε.Κ., καθορίζοντας και την αποζημίωσή τους.
3.Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων της δύναμής του και τις Γενικές Συνελεύσεις τους, ορίζοντας από τα μέλη της αντιπροσώπους,  που θα παραβρεθούν σ’ αυτές, με δικαίωμα λόγου.
4.Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων-μελών του, όλων και μέρους τους, όταν το κρίνει σκόπιμο.
5.Κηρύσσει τοπική απεργία όλων των Σωματείων-μελών του Π.Ε.Κ., ή μέρους αυτών, με την πλειοψηφία των μισών συν ένας από τα μέλη της. Με απόφαση η διοίκηση μπορεί να καλύπτει και τους απεργούς εργαζόμενους που δεν ανήκουν σε σωματεία μέλη του Π.Ε.Κ., ή και Σωματεία, που επίσης δεν είναι μέλη του Π.Ε.Κ.
6.Υποβάλλει συνοπτική έκθεση των ενεργειών της σε κάθε συνέδριο των αντιπροσώπων και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και ενέργειές της.
7.Ενεργεί μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του καταστατικού, με τον κατά την κρίση της ενδεδειγμένο τρόπο, για τη λύση των διαφόρων ζητημάτων των σωματείων μελών της και όλων των εργαζομένων της περιοχής και για τη διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων.
8.Αν μέλος της διοίκησης παραιτηθεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 κατά σειρά συνεδριάσεις της διοίκησης, εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του.
ΑΡΘΡΟ 24ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
   Ο Πρόεδρος από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα, εκπροσωπεί το Π.Ε.Κ. σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και απέναντι τρίτων. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διοίκησης, στις τοπικές συσκέψεις, συγκαλεί τη διοίκηση σε συνεδριάσεις μαζί με το Γενικό Γραμματέα, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει με αυτόν τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των διοικήσεων, καθώς και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη διοίκηση, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και των αποφάσεων των Συνεδρίων και της διοίκησης.
    Σε περίπτωση που μένει κενή η θέση του Προέδρου συνέρχεται έκτακτα η διοίκηση μέσα σε 8 μέρες, συγκαλούμενη από τον Αντιπρόεδρο και εκλέγει από τα μέλη του Δ.Σ., αφού έχει συμπληρωθεί η κενή θέση του μέλους της διοίκησης από τους αναπληρωματικούς, το νέο Πρόεδρο.
    Ο Πρόεδρος αποτελεί αυτοδίκαια μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας του Π.Ε.Κ.
ΑΡΘΡΟ 25ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ:
   Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιοδήποτε λόγο, σ’ όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 26ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:
    Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του Π.Ε.Κ. καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της διοίκησης και των Συνεδρίων. Επιμελείται τα πρακτικά τους, διεξάγει την αλληλογραφία, κρατάει τη σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοίκησης.
   Ο Γενικός Γραμματέας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 27ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:
   Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κρατάει το Μητρώο των Μελών σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει αν απουσιάζει ή εμποδίζεται.
ΑΡΘΡΟ 28ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:
   Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
1)Επιμελείται για την οργάνωση των Συνεδρίων και των συσκέψεων των Διοικητικών Συμβουλίων και Προέδρων-Γεν. Γραμματέων και Οργανώσεων-μελών του Π.Ε.Κ.
2)Παρακολουθεί την πορεία δράσης και οργάνωσης των Οργανώσεων-μελών του Π.Ε.Κ. και υποβάλλει προς τη διοίκηση εκθέσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του.
3)Διαχειρίζεται όλα τα οργανωτικά θέματα του Π.Ε.Κ. μετά από σχετικές τους εισηγήσεις και αντίστοιχες αποφάσεις της Διοίκησης.
  Τον Οργανωτικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνει ένα μέλος της διοίκησης από αυτή οριζόμενο, σε όλες τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες που προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 29ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ:
   Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδοντας Γραμμάτια είσπραξης υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Ενεργεί όλες τις πληρωμές με βάση εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Δεν μπορεί να κάνει καμιά πληρωμή χωρίς απόφαση της διοίκησης, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις, που πρέπει να εγκριθούν στην πρώτη συνεδρίαση της Διοίκησης.
   Φυλάει την περιουσία του Π.Ε.Κ. και διαχειρίζεται τα χρήματα, με απόφαση της διοίκησης. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή και ολόκληρο το κεφάλαιο από την Εμπορική Τράπεζα ή άλλες τράπεζες, ή οποιοδήποτε φορέα, με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και ταμία και που θα συνοδεύεται με σχετικό απόσπασμα της απόφασης της Διοίκησης.
  Για κάθε έμβασμα που έρχεται μέσω Τραπεζών, ή μέσω οποιουδήποτε φορέα επ’ ονόματι του Π.Ε.Κ., μπορεί ο Ταμίας να προβαίνει στην ανάληψη αυτού, με γραμμάτιο είσπραξης υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, εφόσον υπάρχει γενική εξουσιοδότηση της διοίκησης.
   Ο Ταμίας κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει η διοίκηση, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του, που την υποβάλλει στη διοίκηση. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του. Είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο, δηλαδή βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και βιβλίο περιουσίας κινητής και ακίνητης.
   Κάθε χρόνο και μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους, ο ταμίας δια της διοίκησης, υποβάλλει υποχρεωτικά στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον Προϋπολογισμό του επόμενου, με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.
   Όταν ο Ταμίας κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα μέλος της διοίκησης που υποδεικνύεται από τον ίδιο και με ευθύνη του.
ΑΡΘΡΟ 30ο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
    Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για κάθε δημόσια εκδήλωση του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα για τον Τύπο (πρες κόμφερανς).
    Φροντίζει με τον Πρόεδρο για την διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη, των ανακοινώσεων του Π.Ε.Κ. προς τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο και τα μέσα ενημέρωσης και την αποστολή τηλεγραφημάτων και εγγράφων προς τους αρμόδιους φορείς. Φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων.
   Είναι αυτοδίκαια μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας του Π.Ε.Κ.

ΑΡΘΡΟ 31ο ) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  Για την εκτέλεση των αποφάσεων της διοίκησης του Π.Ε.Κ. συγκροτείται 5μελής Εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη της Διοίκησης.
  Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα.
  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπέντε (15) μέρες και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα, ή τεσσάρων (4) από τα μέλη της. Έχει απαρτία
με την παρουσία των μισών μελών της πλέον ενός και αποφαίνεται στις διάφορες αρμοδιότητες της, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση. Για τις συζητήσεις σ’ αυτή, τηρούνται συνοπτικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.
   Ειδικότερα η Εκτελεστική Επιτροπή εκτός από την εκτέλεση των αποφάσεων της διοίκησης, εισηγείται προς αυτή, την προετοιμασία όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, που συζητούνται στις μηνιαίες τακτικές της συνεδριάσεις, καθώς και τις έκτακτες, εφόσον τούτο είναι δυνατό, προετοιμάζει και συντάσσει τα προσχέδια απολογισμού, διοικητικού και οικονομικού, του Προϋπολογισμού, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της ανατεθεί από την διοίκηση.
   Ακόμα η Εκτελεστική Επιτροπή έχει εξαιρετικά αποφασιστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένα θέματα στα οποία αποφασίζει, εφόσον της παρασχεθεί η αντίστοιχη εξουσία  από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της διοίκησης. Με την ίδια πλειοψηφία, η διοίκηση του Π.Ε.Κ. μπορεί να ανατρέψει την κατά εξουσιοδότησή της εκδοθείσα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
   Τον συντονισμό του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη διεύθυνση των συνεδριάσεων της, έχει ο Πρόεδρος της διοίκησης του Π.Ε.Κ.
ΑΡΘΡΟ 32ο) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
    Με απόφαση της διοίκησης μπορούν να συγκροτηθούν Επιτροπές από τους εκπροσώπους των Σωματείων-μελών, που σε συνεργασία με τη διοίκηση θα αναλαμβάνουν και θα φέρουν σε πέρας διάφορα θέματα και δουλειές, που προγραμματίζονται από τη διοίκηση. Επίσης συγκροτεί Επιτροπές Νέων και Γυναικών για τη μελέτη των ειδικών προβλημάτων τους. Μέλη των Επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των Σωματείων της δύναμης του Π.Ε.Κ.
ΑΡΘΡΟ 33ο) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ:
 Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και στα μέλη της διοίκησης του Π.Ε.Κ., είναι δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις, ή ημεραργίες, ή  και να δουλεύουν ολοκληρωτικά επί αντιμισθία, όταν απασχολούνται με υποθέσεις του Π.Ε.Κ., μετά από εισήγηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και απόφαση της διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 34ο) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  Ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών ασκείται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται μαζί με τη Διοίκηση από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων. Η θητεία της είναι τριετής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει, ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση του Π.Ε.Κ., τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων. Στη διάθεσή της τίθενται από τη διοίκηση τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά.
  Σε περίπτωση που υπάρχουν διαχειριστικές ανωμαλίες, η Εξελεγκτική επιτροπή συγκαλεί έκτακτα τη διοίκηση, ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εισηγείται.
   Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της και βρίσκεται σε απαρτία, με παρόντα τα δύο (2) από τα μέλη της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, εκλέγονται και αναπληρωματικοί κατά τις αρχαιρεσίες, που καλούνται σε περίπτωση χήρευσης της θέσης του τακτικού μέλους.
ΑΡΘΡΟ 35ο) ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ:
  1)Η διοίκηση του Π.Ε.Κ. μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο να συγκαλέσει τοπικές συνδιασκέψεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων-μελών του, για διαφώτιση, προπαγάνδα, ενημέρωση και προβληματισμό πάνω σε διάφορα εργατοκοινωνικά ζητήματα μεγάλης σημασίας.
2)Οι αποφάσεις της τοπικής συνδιάσκεψης των Δ.Σ. έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν τη διοίκηση.
ΑΡΘΡΟ 36ο) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ Π.Ε.Κ.
   Για τον καλύτερο συντονισμό δράσης πάντοτε μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της διοίκησης του Π.Ε.Κ., αλλά και εκπροσώπησής τους στα πλαίσια της Λήμνου, από τα Σωματεία μέλη του Π.Ε.Κ. της Λήμνου, συγκροτείται παράρτημα του Π.Ε.Κ. στη Λήμνο.
   Του παραρτήματος τη διεύθυνση αναλαμβάνει τριμελής (3μελής) Γραμματεία ή οποία εκλέγεται ανά τριετία, στο εκλογικό Συνέδριο του Π.Ε.Κ.
   Για τη Γραμματεία αυτή, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων που έχουν έδρα την Λήμνο, καθώς και Σωματείων που καλύπτουν και τη Λήμνο, κατοικούν και εργάζονται σ’ αυτήν. Γίνεται ειδικό προς τούτο ψηφοδέλτιο, ή ψηφοδέλτια και στη ψηφοφορία δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Αντιπρόσωποι που λαμβάνουν μέρος στο Εκλογικό Συνέδριο του Π.Ε.Κ. Η 3μελής Γραμματεία εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Καταστατικού αυτού.
ΑΡΘΡΟ 37ο) ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΛΑΒΑΡΟ:
   Το Π.Ε.Κ. έχει σφραγίδα στρογγυλή, με το σφυρί στο κέντρο σαν έμβλημα και το έτος ίδρυσης 1934 και γύρω τον τίτλο «ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
   Επίσης έχει σαν λάβαρο την Ελληνική Σημαία με λευκό κύκλο στη μέση, που στο κέντρο του υπάρχει το σφυρί σαν έμβλημα και γύρω απ’ αυτό ο τίτλος «ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
ΑΡΘΡΟ 38ο) ΓΙΟΡΤΗ:
   Το Π.Ε.Κ. γιορτάζει την 1η του Μάη κάθε χρόνο. Διεθνή Μέρα Πάλης και Αλληλεγγύης της Εργατικής Τάξης, με απεργία όλων των εργατοϋπαλλήλων της περιοχής και συγκέντρωση.
ΑΡΘΡΟ 39ο) ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
    Οι αντιπρόσωποι του Π.Ε.Κ. στα Πανελλαδικά Συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε., εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού μαζί με τα Όργανα Διοίκησης, για ισόχρονη θητεία και με απλή αναλογική. Η αντιπροσώπευση γίνεται, σύμφωνα με το Καταστατικό της Γ.Σ.Ε.Ε.
ΑΡΘΡΟ 40ο) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
  Το Π.Ε.Κ. διατηρεί υπαλλήλους ως Ειδικούς Γραμματείς, Δακτυλογράφους, κ.λπ., που τελούν κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Για την εξασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων του Π.Ε.Κ, η διοίκηση μπορεί να προσλαμβάνει και διορίζει Νομικό Σύμβουλο, με αποδοχές υποαπασχολούμενου. Ο προσλαμβανόμενος κατά τούτο τον τρόπο Νομικός Σύμβουλος, εξυπηρετεί το Π.Ε.Κ. και τα Σωματεία της δύναμης του.
   Η διοίκηση του Π.Ε.Κ. μπορεί να προσλαμβάνει Τεχνικούς Συμβούλους, καθώς και εκπαιδευτές στα διάφορα πολιτιστικά της Τμήματα.
ΑΡΘΡΟ 41ο)
   Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, καθορίζεται από τη διοίκηση και τα Συνέδρια του Π.Ε.Κ., σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Νόμου περί Σωματείων και άλλων Νόμων και διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 42ο) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
   Οι συνταξιούχοι εκπροσωπούνται στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων (Γ.Σ.) μελών του Π.Ε.Κ., μέσω των συνταξιουχικών σωματείων των εγγεγραμμένων στη δύναμη του Π.Ε.Κ., σύμφωνα με το προβλεπόμενο μέτρο του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού και με δικαίωμα λόγου σε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου.
 Στις συνεδριάσεις της 11μελούς Διοίκησης του Π.Ε.Κ., συμμετέχουν πέραν των 11 μελών της και τα (2) δύο μέλη των συνταξιούχων, εκλεγμένα με το σύστημα της απλής αναλογικής και με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Καταστατικού αυτού, σε ξεχωριστή ειδική ψηφοφορία κατά το Εκλογικό Συνέδριο, από το σύνολο των Αντιπροσώπων των συνταξιουχικών σωματείων στο Συνέδριο του Π.Ε.Κ., με δικαίωμα λόγου σε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της διοίκησης του Π.Ε.Κ.
ΑΡΘΡΟ 43ο):
   Το παρόν Καταστατικό αποτελεί τροποποίηση, ανασύνταξη, κωδικοποίηση του αρχικού Καταστατικού, που συντάχθηκε αρχικά από τα ιδρυτικά μέλη και αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αρίθμ. 1310/1934 απόφαση του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, τροποποιήθηκε δε με τις υπ’ αρίθμ. 153/1972, 576/1985 και 103/1997 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
    Αποτελείται από σαράντα τέσσερα (43) άρθρα και ψηφίστηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Π.Ε.Κ. της 14 Απριλίου 2010 και θα ισχύσει μετά την έγκριση και αναγνώρισή της τροποποίησης του, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και την καταχώρηση του στα σχετικά βιβλία Σωματείων του πρωτοδικείου.
Μυτιλήνη 14 Απριλίου 2010


Τα Παρόντα Μέλη                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. ΑΝΤΩΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2. ΠΑΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6. ΚΟΤΖΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
7. ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
8. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΜΠΟΣΤΑΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
11.ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
12.ΑΒΡΑΑΜ ΘΡΑΣΟΣ
13.ΜΗΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14.ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
15.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΕΥΑΓΓΕΛΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17.ΜΠΟΛΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑ
18.ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19.ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20.ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21.ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22.ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
23.ΠΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
25.ΚΕΡΑΜΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
26.ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΛΑΜΑ
              


Πιστό Αντίγραφο
Από το επίσημο βιβλίο Πρακτικών Γεν.Συνελεύσεων του
Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου

Μυτιλήνη 12 Απριλίου 2011
                      Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραμματέας                     ΕΥΣΤΡ.ΑΝΤΩΝΑΣ                                ΔΙΟΝΥΣ.ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου